ارتباط با ما
مشهد مقدس، خيابان دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد
كدپستی: 13944-91388
تلفن: 38413007 -051
نمابر: 38413006 -051
پست الکترونيک: presidentoffice@mums.ac.ir